Смяна на семейството

Смяна на семейството

Първият Адам НИ предаде последствията от своя погрешен избор (слабост, грях и смърт) чрез физическото рождение. Последствията от безгрешния живот на втория Адам (участие в божественото естество, победа над греха и вечен живот) се приема чрез духовното рождение. Всичко, до което доведе падението на първия Адам, е напълно противоположно на постигнатото от втория. Забележете: човек може да се присъедини към новото семейство само чрез духовно новорождение. То става чрез вяра в Христос и издига човека от безнадеждното му плътско състояние. "Затова, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето - всичко стана ново": (2Кор. 5:17). Промяната на семейството е едно от най-малко разбираните благословения, последвали от Христовата жертва. Това не е теоретично, нито мистично действие без реални, практически резултати. Както промяната на естеството е реална, така и привилегиите на новото семейство. Едно от най-трудните неща за новородения християнин е да осъзнае и приеме пълната промяна на позицията, авторитета и собствеността в новото семейство. Тук за него са достъпни всички богатства и предимства на Божиите чада. Невероятни са благословенията от новата духовна връзка. " Така и самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чеда. И ако сме чеда, то сме и наследници, наследници на Бога и сънаследници с Христа1'(Римляни 8:16,17). Лесно е да се разбере защо човешкият ум се стряска пред тази мисъл. Ние се стараем да търсим скрит смисъл и особено значение в стихове като тези. Един сънаследник е човек, който има равни права върху цялото семейно имущество. Ние се питаме как е възможно изведнъж да станем наследници на такова безкрайно богатство. От крайно бедни да се превърнем в собственици на Всемира! Божията собственост включва галактики и вселени в космоса. Чрез вяра ние се опитваме да схванем това, че Исус и аз споделяме всички духовни богатства на Бог Отец. Каквото има Той, имаме го и ние. Ап. Павел описва безкрайните възможности на изпълнения с Духа живот с думите: "... за да се изпълните с цялата Божия пълнота" (Ефесяни 3:19). Кой може да вникне в тези думи? Великият любвеобилен Бог, Който ни е създал, Който е дал единствения Си Син да умре за нас, сега желае да имаме всичко, което Неговият Син притежава. Заедно с изненадващите богатства на един Цар, ние наследяваме и семейното име. Дори започваме да приличаме на новия си Баща и на по-големия си Брат. "И сте се облекли в новия (човек. - б.р.), който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал"( Колосяни 3:10). Адам бе сътворен по Божия образ и бе наречен "син на Бога". В Битие 5:1-3 четем: " Той го направи по Божие подобие... Адам живя сто и тридесет години и роди син по свое подобие... " Както Адам, така и синът му трябваше да приличат на Бога, но подобието се изгуби поради греха. Затова синът на Адам не приличаше на Създателя, а на земния си баща. При новорождението човекът губи чертите, характерни за падналия в грях Адам, и започва да прилича на Този, Който го е създал - Исус. Тази прилика реална ли е или въображаема? Илюзия ли е възстановяването на Божия образ у човека чрез Божията сила? Съществува стар богословски спор дали " Божията праведност само се вменява на човека или той наистина се променя и започва да постъпва праведно. Някои смятат, че човекът е само обявен за праведен, но не вярват, че той може наистина да побеждава греха и да живее свят живот. Обаче думите на апостол Павел в Римляни 5:19 са ясни: "... чрез послушанието на Единия мно- зината ще станат праведни". Наследилите Адамовото естество неизбежно отиват към втората смърт, но новорождението ги освобождава от нея. Наказанието за Адамовото падение (първата смърт) не бе отменено от Христос. Той отмени втората смърт за всички, които Го приемат при втората благодатна възможност. Това стана възможно само защото Той се смири и понесе най-страшното възмездие (втората смърт) вместо човека. Исус бе счетен за грешен вместо нас и доброволно прие наказанието ни. На кръста, без лъч светлина Той бе потопен в мрака от греховете на милиони души. Той "... вкуси смърт... за всеки човек" (Евреи 2:9).

предишен
следващ
 
Публикувано от Църква на адвентистите от седмия ден - Велико Търново.