Вторият Адам издържа изпита

Вторият Адам издържа изпита

Разбирайки по такъв начин първата и втората смърт, можем да преценим ролите на първия и на втория Адам. Както цялото човечество бе представено чрез Адам в Едемската градина, така и всеки човек е представен чрез Исус - втория Адам. "И тьй, чрез едно прегрешение дойде осъждането върху всичките човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот. Защото, както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мно- зината ще станат праведни"'(Римляни 5:18, 19). Това, което стана с първия Адам, засегна всички, чийто представител бе той. Cera ап. Павел ни казва, че опитността на втория Адам също ще има пряко отношение към всички хора. Исус, Създателят, прие човешка плът и застана пред Бога вместо всеки от нас. Затова ап. Павел писа: "Съразпнахсе сХриста..."(Галатяни 2:20). "Чрез кръщението ние се погребахме с Него... "(Римляни 6:4), "КактоХрис- тос биде възкресен..., така и ние да ходим в нов живот" (Римляни 6:4). Животът на човека е дълбоко свързан със събитията от Христовия живот. Тъй като Исус дойде да изкупи греха на първия Адам, трябваше да се роди в същата плът, която притежават хората. "Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята Си" (Евреи 2:17). Ако бе използвал свръхестественото Си предимство, Исус щеше да подкрепи обвиненията на Сатана, че Бог е несправедлив. Противникът твърдеше, че да се изисква послушание е неразумно, дори невъзможно. Христос дойде, за да отхвърли фалшивите обвинения на дявола. В човешкото Си естество Той показа, че чрез вяра всеки може да постигне изпълнението на Божиите изисквания. Съвършената Христова победа над греха, осигури основа за спасение на всички. Потомците на Адам носят последствията на неговата слабост и падение. За това за тях е невъзможно със свои сили да се покоряват на Божия закон. В това умиращо Адамово семейство всички бяха осъдени на вечна борба и поражение. Победата на втория Адам отвори спасителна врата за семейството на първия.

предишен
следващ
 
Публикувано от Църква на адвентистите от седмия ден - Велико Търново.